תמ"א 38 > חוק תמ"א 38

"החקיקה המשלימה להוראות תוכנית תמ"א 38"

לעידוד נוסף של חיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה אושרו מספר תיקוני חקיקה:

  • חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 - לפיו נקבעו הוראות מקלות לעניין הרוב הדרוש בבית משותף לקבלת החלטה על ביצוע עבודות חיזוק ברכוש משותף ועבודות אחרות הנלוות להן שיש בהן כדי להשביח את הרכוש המשותף, והכל בתנאים כפי שמפורט בחוק. כמו כן, נקבעה הורדת אחוז ההסכמה הנדרש לביצוע הפרויקט ("חוק שני שליש") אשר עד לאחרונה, נדרשה הסכמה של כל הדיירים (100%) לביצוע פרויקט מכוח תמ"א 38 המשלב תוספת יח' דיור לבניין. התיקון לחוק מגמיש מצב זה וקובע כי במצב בו רוב של 66% מהדיירים מעוניינים בביצוע הפרויקט, באפשרותם לפנות למפקח על המקרקעין, שמוסמך לאשר את המהלך למרות המתנגדים.

  • חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 62 – הוראת שעה), התשס"ח-2008 – אשר לפיו מוענק פטור מתשלום מס שבח ומס מכירה במכירה שתמורתה מושפעת מזכויות בנייה לפי תמ"א 38. פטור ממס שבח וממס רכישה במכירת זכות במקרקעין שהיא רכוש משותף במבנה שלגביו ניתנו זכויות בנייה לפי תמ"א 38. תיקון לחוק מיסוי מקרקעין קובע פטור מלא ממס שבח על מכירת זכויות הבנייה במסגרת התמ"א. הסייג לחוק - כסף מזומן לדיירים אינו פטור ממס.

  • חוק התכנון והבנייה (עידוד חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה) (הוראת שעה), התשס"ח – 2007 – קובע שיעור מופחת של היטל השבחה ואגרה לעניין מתן היתר לפי סעיף 145 לחוק התכנון והבנייה, בתנאים כפי שמפורט בחוק. התיקון לחוק התכנון והבניה קובע פטור מהיטל השבחה בפרויקטים הנעשים מכוח תמ"א 38 (90% פטור במרכז, ו-100% פטור בפריפריות).

  • תקנות התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה לעידוד חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה) (הוראת שעה), התשס"ט – 2008- לפיהן מוענק פטור מתשלום היטל השבחה בתחום כל הוועדות המחוזיות למעט מחוז תל אביב, בתנאי שהיתר הבנייה לחיזוק המבנה הוגש עד ה-5 בנובמבר 2009. מעבר למועד זה - בתחום הוועדות המחוזיות צפון, דרום, באזורים בעלי סיכון סיסמי גבוה וברשויות מקומיות המסווגות ברמה חברתית כלכלית 1-6 לפי פרסום הלמ"ס, הכל בתנאים כפי שמפורט בתקנות.  

  • חוק מס ערך מוסף, תשל"ו- 1975 (תיקון מס' 33)- לפיו מתן שירותי בניה לפי תכנית החיזוק בתמורה למכירת הזכות הנמכרת בפטור ממס בהתאם להוראות סעיף 49לג' לחוק מיסוי מקרקעין- יהיה פטור ממס.

  • תמ"א 38 תיקון 2 – עיקר התיקון נותן אפשרות לנצל את זכויות הבניה ע"פ תמ"א 38 גם במקרה של הריסת הבניין ובניית בניין חדש תחתיו.

  • תמ"א 38 תיקון 3 - עדיין לא קיבל תוקף - עיקר התיקון נותן תוספת של בין חצי קומה לקומה וחצי כלומר לסה"כ תוספת של 1.5 - 2.5 קומות ע"פ פירוט של ערים שניתנו בתיקון, במרכז 1.5 קומות ומחוץ למרכז 2.5 קומות.